โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ส่วนที่ 1: ประสบการณ์ของผู้รับบริการ

1.1 ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปีที่ผ่านมา ท่านรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
0
0%
100
๏ปฟ